12.11.2001 00:00

Tisková zpráva

Tisková konference Asociace profesionálních divadel České republiky a Asociace ředitelů symfonických orchestrů České republiky, 12. listopadu 2001, 11.00 hodin, Sloupový sál Rudolfina, Praha

Téma tiskové konference: Otevřený dopis předsedovi a ministrům vlády ČR a oběma sněmovnám parlamentu ČR

Obsah tiskové konference

Od roku 1996, resp. 1997 vypisuje každoročně Ministerstvo kultury České republiky ve své rozpočtové kapitole 334 Státního rozpočtu programy "Podpora českých divadel" a "Podpora stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů". Tyto programy jsou příspěvkem na podporu účinkování divadel, orchestrů a sborů v regionech mimo sídla souborů, tedy pro občany-návštěvníky produkcí, kteří nepocházejí ze sídla souborů. Mají vyrovnávat ztráty tam, kde ekonomická síla organizátorů představení a koncertů či zřizovatelů souborů nedostačuje na pokrytí nákladů. Ministerstvo kultury vyčleňuje tyto prostředky ze svého rozpočtu, bohužel však bez existence závazného právního předpisu (např. vládního usnesení), který by finanční dotaci těchto programů v návrhu státního rozpočtu obligatorně stanovil. Z tohoto důvodu byly v posledních třech letech (1999, 2000, 2001) v návrhu rozpočtu programy sice vypsány, ale dotovány 0 Kč, neboť MK na ně ve svém rozpočtu nenalezlo potřebné finanční prostředky. V těchto letech proto byly programy vždy naplněny a otevřeny až po intervenci obou asociací v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, kdy poslanci Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a posléze Rozpočtového výboru při druhém čtení státního rozpočtu při projednávání návrhu Zákona o státním rozpočtu vždy programy doplnili z jiných rozpočtových kapitol (obvykle z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa) nebo doporučili ministru kultury najít ve svém rozpočtu alespoň část prostředků. V minulých letech byly oba programy reálně dotovány v následujících částkách:

ROK 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Podpora českých divadel
V mil. Kč 80 64,151 53 44,558 50 30
Podpora stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů
V mil. Kč - 18,889 11,796 11,139 15 11

Tyto dotace byly a jsou rozdělovány na základě přihlášení se k programu po splnění kritérií stanovených MK ČR. Kritéria vyhodnocuje nezávislá odborná komise a finanční prostředky z programu rozděluje mezi cca 30 divadel (v roce 2001 dotaci obdrželo 33 divadel; vyjmuta byla divadla, příspěvkové organizace MK ČR a pražská divadla) a 13 orchestrů a sborů (rovněž bez tělesa zřizovaného MK ČR a pražských příspěvkových organizací).

Návrh Státního rozpočtu na rok 2002, schválený v prvním čtení 9. 11. 2002 poslaneckou sněmovnou, počítá v kapitole 334 Ministerstva kultury s výdaji ve výši 4,539 mld. Kč, což je 88 % loňského rozpočtu MK (zatímco návrh celkových výdajů státního rozpočtu vzrostl na 107,5 % loňského rozpočtu). To zároveň znamená, že podíl výdajů MK na celkových výdajích státního rozpočtu na rok 2002 poklesl na pouhých 0,62 %. Vzhledem k tomu, že ministerstvo kultury má ve své gesci rovněž církve, jejichž výdaje jsou dány zákonem a jsou tedy mandatorní, jsou skutečné výdaje na kulturu (včetně výdajů na provoz ministerstva a dalších provozních výdajů) ještě nižší: odečteme-li totiž mandatorní výdaje na církve, zůstává pro kulturu 3,64 mld. Kč, tj. pouhých 0,49 % výdajů státního rozpočtu. Poprvé za novodobou historii tedy poklesly skutečné výdaje na kulturu ze státního rozpočtu pod 0,5 %, zatímco v Evropské unii jsou běžná 1-2 %.

Výdaje státního rozpočtu a rozpočtu ministerstva kultury ČR v letech 2000, 2001 a 2002

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU 2000 2001 2002
Celkem (tis. Kč) 627 336 000 685 177 300 736 622 657
Meziroční změna (%) - 109,2 107,5
Ministerstvo kultury (tis. Kč) 5 059 556 5 157 053 4 538 902
Meziroční změna (%) - 101,9 88,0
Podíl výdajů MK ve stát. rozpočtu (%) 0,81 0,75 0,62
Celkové výdaje na církve (tis. Kč) 732 788 916 963 894 817
MK bez výdajů na církve (tis. Kč) 4 326 768 4 240 090 <3 644 085/td>
Podíl výdajů MK ve stát. rozpočtu bez výd. na církve (%) 0,69 0,62 0,49

V rozpočtové kapitole Ministerstva kultury na rok 2002 se opět nepočítá s dotací programu "Podpora českých divadel" ani programu "Podpora stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů" (podobně též program Veřejné informační služby knihoven).

Zástupci Asociace profesionálních divadel ČR spolu s Asociací ředitelů symfonických orchestrů ČR byli již v červenci 2001 přijati ministrem kultury Pavlem Dostálem, jemuž tlumočili své znepokojení nad stále komplikovanějším naplňování obou programů i nad celkovým vztahem státu k profesionálnímu živému umění.

V průběhu září a října se zástupci obou asociací dopisy obrátili na členy vlády ČR, 1. místopředsedu vlády Vladimíra Špidlu, ministra financí Jiřího Rusnoka a ministra kultury Pavla Dostála, jakož i na poslance, členy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Rozpočtový výbor, v nichž žádali o zachování obou programů alespoň ve výši letošního - velmi nedostatečného - rozpočtu. Podle několika odpovědí bylo patrné, že celkové problémy přípravy státního rozpočtu na rok 2002 patrně opět povedou ke zrušení dotací programů. To se plně potvrdilo i v obou návrzích státního rozpočtu předložených k projednání poslanecké sněmovně v říjnu, resp. listopadu t.r..

Z tohoto důvodu se rozhodly obě asociace veřejně manifestovat svůj nesouhlas s takovýmto postupem a s podporou odborné veřejnosti se obrátit na státní a zastupitelské orgány s výzvou o zrevidování návrhu státního rozpočtu v kapitole 334 s ohledem na alespoň minimální potřeby živého umění. Tento otevřený dopis byl signován řadou významných osobností kultury a umění a všemi zástupci obou asociací. Byl zaslán všem poslancům a senátorům Parlamentu ČR a všem členům vlády. Byl zveřejněn 12. 11. na tiskové konferenci obou asociací v pražském Rudolfinu.

Dne 12. listopadu 2001

Zpracoval Ilja Šmíd,
místopředseda Asociace ředitelů symfonických orchestrů ČR

Autor článku: redakce