29.01.2020 10:11

Výběrové řízení na ředitele Slováckého divadla

Rada města Uherské Hradiště vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Slovácké divadlo, příspěvková organizace, IČ: 000 94 846, se sídlem Tyršovo náměstí 480, 686 01 Uherské Hradiště

Požadavky:
- státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR;
- ukončené (magisterské) vysokoškolské vzdělání, zaměření: humanitní, právní nebo
ekonomické;
- praxe v oboru a v řídící funkci výhodou;
- výborné řídící, komunikační a manažerské schopnosti;
- spolehlivost, schopnost vést a motivovat tým lidí;
- psychická odolnost, důslednost a odpovědnost;
- vysoké pracovní nasazení;
- znalost základních principů, na nichž je založena činnost příspěvkové organizace
zřízené územním samosprávným celkem;
- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet);
- řidičské oprávnění sk. B;
- svéprávnost;
- občanská a morální bezúhonnost.

Přihláška uchazeče (viz. příloha) musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče;
- datum a místo narození uchazeče;
- státní příslušnost uchazeče;
- místo trvalého pobytu uchazeče; případně kontaktní adresa
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana;
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů:
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, v případě absolvování VŠ studia v
zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR), případně doklady o
dalším vzdělání,
- strukturovaný životopis s podrobným uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,
délce praxe a funkčním zařazení,
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), u cizích státních příslušníků
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

Dále předložte:
- písemnou koncepci dalšího rozvoje Slováckého divadla Uherské Hradiště na roky 2020
až 2025 (max. rozsah: 4 strany formátu A4, písmo Arial, velikost písma:11, řádkování:
jednoduché).

Součástí koncepce budou následující informace:
– návrh směřování (vize) divadla, fungování divadla v rámci města /regionu;
– návrh organizační struktury divadla;
– umělecké směřování divadla (využití stávajícího uměleckého souboru, hostující
osobnosti);
– ekonomika a financování divadla s ohledem na výše uvedené (umělecký program,
organizační struktura) a dále s ohledem na význam, působnost a současné
ekonomické možnosti divadla.

Nedodržení maximálního rozsahu koncepce může být důvodem pro vyřazení uchazeče.

Uchazeči obdrží od vyhlašovatele:
a) Zřizovací listinu a organizační strukturu příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště.
b) Schválený rozpočet této příspěvkové organizace na r. 2020 a návrh příspěvku na roky 2020-2025.

Uvedené podklady je možné si vyžádat v elektronické formě na adrese josef.hribek@mesto-uh.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Nabízíme:
– zajímavou, perspektivní, samostatnou a odpovědnou práci;
– odpovídající finanční ohodnocení.

Předpokládaný nástup na pracovní místo je od 1. 9. 2020, případně dle dohody.

Přihlášku, včetně všech výše uvedených příloh, doručte nejpozději do úterý 31. 3. 2020, do 14.00 hodin, na adresu:
Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
Odbor kultury, školství a sportu
odloučené pracoviště Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT!!! VŘ SLOVÁCKÉ DIVADLO.Přihláška do výběrového řízení
Autor článku: Převzato z: https://obcan.mesto-uh.cz/